home setting phone about


    دوشنبه 11 فروردين


درباره ما


امروزه نقش اساسی و کلیدی مواد پایه شیمیایی در بخش صنعت کشورمان بر هیچ شخصی پوشیده نیست و با توجه به وضعیت فعلی و وجود تحریمهای گوناگون متاسفانه واردات بیشتر مواد مصرفی با کیفیت دچار محدودیت گردیده است. 
لذا جاوید صنعت با بررسی کارشناسانه و حضور فیزیکی و شناسایی کارخانجات تولید کننده در کشورهای بنام آسیایی و اروپایی به ارزیابی آنها پرداخته و نهایتا توانسته ایم کالایی با کیفیت و در خور صنعتگران تهیه و عرضه نماییم.
مدیریت جاوید صنعت براساس نگرش مشتری مداری ، توسعه پایدار بر این باور است که بتواند نقش مطلوبی در رشد و تعالی صنعت ایران ایفا نماید.